Strona główna

Kontakt

Właściwość
terytorialna

Licytacje
ruchomości

Licytacje
nieruchomości

Dokumenty
 do pobrania

Galeria

 

 
 

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Licytacja 1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
Marek Bidziński

mający Kancelarię w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 2/U10

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.10.2019 r. o godz. 10:30
w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15A w sali nr 205
odbędzie się

I l i c y t a c j a

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 03-226 Warszawa, ul. Toruńska 80/43, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00467764/2 będącego własnością dłużnika: Zbigniew Świątek. Lokal składa się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i zlokalizowany jest na II piętrze w 5-cio kondygnacyjnym budynku. Pow. użytkowa lokalu wynosi 37,50m2 w tym z lokalem związane jest pomieszczenie przynależne- piwnica o pow. 2,4m2.

Suma oszacowania wynosi 211 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 100,00 zł.

Rękojmię można uiścić na konto komornika: Alior Bank S.A. 40 24900005 0000 4530 9196 3219 lub wpłacić w kasie Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 1197/17).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie: Stosownie do obowiązującej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. nabywca nieruchomości ma obowiązek odprowadzenia podatku w wysokości 2% od nabytej nieruchomości.

Licytacja 2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
Marek Bidziński

mający Kancelarię w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 2/U10

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.11.2019 r. o godz. 11:45
w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15A w sali nr 213
odbędzie się

I l i c y t a c j a

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej pod adresem: 03-290 Warszawa, ul. Okrągła (nr działki 128), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00469188/4 o powierzchni 1 568,00 m2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: Elżbieta Monika Jaskowiak.

Suma oszacowania wynosi 804 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 603 000,00zł.

Do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 400,00 zł.

Rękojmię można uiścić na konto komornika: Alior Bank S.A. 40 24900005 0000 4530 9196 3219 lub wpłacić w kasie Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 1197/17).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie: Stosownie do obowiązującej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. nabywca nieruchomości ma obowiązek odprowadzenia podatku w wysokości 2% od nabytej nieruchomości.